VAKIF DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

VAKIF DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

VAKIF DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

1-Dilekçe

2-Vakıf tesis senedinin noter tasdikli sureti veya aslı (1 adet)

3-Vakfın kuruluşu ile ilgili Mahkeme Kararının Noterden tasdikli sureti (1 adet sureti)

4-İşletmenin açılışına dair kararı alan organın; görev süresinin dolmadığını teyit eden; en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı,

5-Noterden tasdikli Vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış   karar sureti, (1 adet) (İşletmenin ünvanı, adresi, varsa sermayesi, işletme konusu, vergi numarası, ticari işletmeyi temsilke yetkili kılınan kişiler (T.C. kimlik numaraları belirtilmiş)

6-Noterden tasdikli işletme unvanı altında tanzim olunmuş  imza beyannamesi, (1 adet)

7-Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge

8-Ticari işletmenin kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyorsa izni gösteren yazı

9-Oda kayıt beyannamesi (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ, TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ), imza beyannamesi fotokopisi

DEĞİŞİKLİKLER

1-Dilekçe

2-İşletmede yapılacak değişikliğe ilişkin karar (noter onaylı 1 adet)

3-Vakfın en son yöneticilerini gösteren belge.

TERKİNİ

1-Dilekçe

2-İşletmenin terkinine dair karar (noter onaylı 1 adet)

3-Vakfın en son yöneticilerini gösteren belge

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ KURULUŞ

1-Dilekçe

2-Dernek kuruluş tüzüğünün noterden tasdikli sureti (1 adet)

3-Derneğin faaliyet Belgesi (Valilikte, Dernekler Masasından alınacak) (1 adet)

4-İşletmenin açılışına dair kararı alan organın; görev süresinin dolmadığını teyit eden; en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı,

5-Noterden tasdikli Derneğin yönetim kurulu tarafından alınmış  karar sureti (2 adet) (İşletmenin ünvanı,adresi,varsa sermayesi,işletme konusu,vergi numarası,ticari işletmeyi temsilke yetkili kılınan kişiler (T.C. kimlik numaraları belirtilmiş)

6-Noterden tasdikli işletme unvanı altında tanzim olunmuş  imza beyannamesi (1 adet)

7-Ticari işletmenin kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyorsa izni gösteren yazı

8-Oda kayıt beyannamesi ( GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ, TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ ),  imza beyannamesi fotokopisi

DEĞİŞİKLİKLER

1-Dilekçe

2-İşletmede yapılacak değişikliğe ilişkin karar (noter onaylı 2 adet)

3-Derneğin en son yöneticilerini gösteren belge.

TERKİNİ

1-Dilekçe

2-İşletmenin terkinine dair karar (noter onaylı 2 adet)

3-Derneğin en son yöneticilerini gösteren belge

ŞUBE AÇILIŞI

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 2-Derneğin yetkili organı tarafından alınmış karar ( noter onaylı-2 adet )

Kararda;

• Şubenin açık ünvanı

• Şubenin açık adresi

• Uyruk ve adreslerini belirtmek kaydıyla şube temsilcileri

• Temsil şekli

• İşletme konusu belirtilecek.

3- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış-aslı)

4-Derneğin ana tüzüğünün veya ana sözleşmesi (Noter onaylı)

5- Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin Ticaret Sicili Gazetelerinden sicil memurluğunca onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)

6- İşletme temsilcisinin İşletme ünvanı ile düzenlenmiş imza beyannamesi

7-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve İzmir ili dışında ikamet eden işletme temsilcisinin ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl – 1 adet)

8-Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi

ŞUBE KAPANIŞI

1-Dilekçe

2-İşletmenin terkinine dair karar (noter onaylı 2 adet)

3-Derneğin en son yöneticilerini gösteren belge