Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunmasına İlişkin Politika

Torbalı Ticaret Odası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 

İÇİNDEKİLER

 

Bölüm 1. Politika’nın Amacı ve Yürürlüğü…………………………………………………………………………………………….2

Bölüm 2. Kanun’un Kapsamı ve Odamızın Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülükleri…………………….2

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Genel İlkeler……………………………………………………………………………………..2

2.2. Kanun Kapsamında Kişisel Veri İşleme ve Paylaşım Amaçları……………………………………………………………………3

2.2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Amaçlar…………………………………………………………………………………………3

2.2.2. Kişisel Verilerin Paylaşımına ilişkin Amaçlar………………………………………………………………………………………..3

2.3. Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller…………………………………………………………………………………………………….4

Bölüm 3. Kişisel verilerin odamız tarafından işlenmesi…………………………………………………………………….5

3.1. Odamız Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kategorizasyonu …………………………………………………………………5

3.2. Kişisel Verilerin Odamız Tarafından İşlenme Amaçları……………………………………………………………………………5

3.3. Kişisel Verilerin Odamız Tarafından Aktarılması ve Veri Aktarımı Gerçekleştirilen Tarafların

Kategorizasyonu……………………………………………………………………………………………………………………………………….7

3.4. Kişisel Verilerin Odamız Tarafından İşlenmesi Usulü ……………………………………………………………………………7

3.5. Kişisel Veri Güvenliği………………………………………………………………………………………………………………………….7

Bölüm 4. Veri Sahiplerinin Kanun’dan Doğan Hakları…………………………………………………………………….8

4.1. Veri Sahiplerinin Hakları…………………………………………………………………………………………………………………….8

4.2. Hakların Kullanılması………………………………………………………………………………………………………………………..9

 

 

Bölüm 1. Politika’nın Amacı ve Yürürlüğü

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun, kişisel verilerin “veri sorumlusu” olarak sınıflandırılan ve kişisel verilerin işleme amaçlarını ve

vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek

veya tüzel kişilerce kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları ortaya koymaktadır.

 

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”

olarak; işleme ise “işisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

 

Kanun, diğer düzenlemelerinin yanı sıra, veri sorumlularına, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel verisi işlenecek olan veri sahiplerini bilgilendirme/aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Kanun’un 10. maddesine göre veri sorumluları veri sahiplerini;

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer hakları,

konularında bilgilendirmelidir.

 

İşbu doküman (“Politika”), Odamızın veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek ve tüzel

kişilerin yukarıda belirtilen madde kapsamında aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır. Bu  Politika’nın konusu Odamızın üyeleri, diğer başvuranları, yetkilileri ve çalışanları, potansiyel müşterileri, iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin hissedarları, yetkilileri ve çalışanları ile çalışan adaylarımız, Odamızda eskiden çalışanlar ve stajyerlerimiz ile Odamızdan emekli olan kişiler, ziyaretçilerimiz, odamız yetkilileri ile meclis ve yönetim kurullarımız, iş ortağı ve tedarikçi adaylarımız ve sair üçüncü kişiler olup çalışanlarımıza ilişkin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hususlar Kanun’a uygun şekilde çalışanlara sunulan ayrı bir politika metni kapsamında düzenlenmektedir.

 

Bölüm 2. Kanun’un Kapsamı ve Odamızın Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Genel İlkeler

Kanun’un 4. maddesi uyarınca kişisel veriler, Kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun bir şekilde işlenmelidir. Bu kapsamda veri sorumluları, yukarıda Bölüm 1’de belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi dışında kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki genel ilkelere uymakla yükümlü kılınmıştır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

2.2. Kanun Kapsamında Kişisel Veri İşleme ve Paylaşım Amaçları

2.2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Amaçlar

 

Kanun uyarınca kişisel veriler, kural olarak veri sahibinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir.

Bununla birlikte Kanun, 5 ve 6. maddeleri kapsamında kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler bakımından açık rıza bulunmaksızın veri işlenebilecek birtakım durumları belirlemiştir.

 

 1. madde uyarınca kişisel veriler,
 • Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu

olması,

 • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hallerinde veri sahibinin önceden alınmış açık rızası bulunmasa dahi (gerekli aydınlatmanın yapılmış

olması koşuluyla) işlenebilecektir.

 

Öte yandan, Kanun, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer

inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri “özel nitelikli” veya “hassas” kişisel veri olarak tanımlamış ve bunların işlenmesi için daha ağır şartlar öngörmüştür. Buna göre, özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinden açık rıza alınmış bulunan haller dışında ancak aşağıdaki  koşullarda işlenebilecektir:

 • Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,

tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili

kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

 

2.2.2. Kişisel Verilerin Paylaşımına ilişkin Amaçlar

 

Veri işlemeye uygun şekilde, kişisel verilerin üçüncü bir tarafla paylaşılması (aktarım) da ilgilli veri

sahibinden bu doğrultuda açık rıza alınmış olmasına tabi kılınmıştır. Ancak Kanun’un 8. maddesine göre veri işlemeye izin verilen şartlarda veri aktarımı da gerçekleştirilebilmekte olup bu doğrultuda yukarıda Bölüm 2.2.1.’de belirtilen şartların varlığı halinde verisahibinin rızası bulunmasa dahi kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri aktarımı yapılabilecektir.

 

Kanun, kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarımı ile ilgili olarak yurtdışına aktarımı özel koşullara

bağlamıştır. Buna göre, kişisel veriler;

 • Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde,
 • Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya

birkaçının karşılandığı hallerde;

o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve

o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda veri sorumlusunun ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile yurtdışına aktarılabilmektedir.

 

2.3. Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller

 

Kanun’un 28. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda Kanun uygulanmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak

kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle

ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve

istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik

güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek

kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında

işlenmesi.

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik

güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları

tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı

makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

Bölüm 3. Kişisel Verilerin Odamız Tarafından İşlenmesi

3.1. Odamız Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

Odamız tarafından kişisel veriler, aşağıda tanımlı kategoriler altında işlenmektedir:

 

Veri Kategorisi Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (örn. TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği)
İletişim Bilgisi Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres)
Lokasyon Verisi Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler (örn. araç kullanımı

sırasında edinilen lokasyon verileri)

 

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örn. giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.)
İşlem Güvenliği Bilgisi Odamız ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak

amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren internet sitesi şifre ve parola gibi bilgiler)

Risk Yönetimi Bilgisi Odamızın ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel

veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar)

Finansal Bilgi Kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü

finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler

(Örneğin: veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kart bilgisi, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.)

Özlük Bilgisi Oda’nın tedarikçilerinin çalışanlarının özlük haklarının oluşmasına temel olan

kişisel veriler (kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge)

Çalışan Adayı Bilgisi Odamız nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri

sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler (örn. özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.)

Çalışan İşlem Bilgisi Oda’nın tedarikçi çalışanlarının işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel veriler (örn. işe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, mail trafikleri izleme bilgisi, araç kullanım bilgisi, oda kartı harcama bilgisi)
Çalışan Performans

ve Kariyer Gelişim Bilgisi

Oda’nın tedarikçi çalışanlarının performanslarının ölçülmesi ve kariyer

gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamında planlanması ve

yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. performans değerlendirme

raporları, mülakat sonuçları, kariyer gelişimine yönelik eğitimler)

Yan Haklar ve

Menfaatler Bilgisi

Oda’nın tedarikçi çalışanlarına sunulan yan hak ve menfaatlerinin takibinin

yapılması ve tedarikçi çalışanlarının bunlardan faydalandırılmasına yönelik

işlenen kişisel veriler (örn. özel sağlık sigortası, araç tahsisi)

Pazarlama Bilgisi Odamız tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler (örn.

pazarlama amacıyla kullanılmak üzere toplanan kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, cookie kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri)

Hukuki İşlem ve

Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin

ifası amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. mahkeme ve idari merci kararı gibi

belgelerde yer alan veriler)

Denetim ve Teftiş

Bilgisi

Odamızın kanuni yükümlülükleri ve oda politikalarına uyumu kapsamında

işlenen kişisel veriler (örn. denetim ve teftiş raporları, ilgili görüşme kayıtları ve benzeri kayıtlar)

Özel Nitelikli Kişisel

Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya

diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Talep/Şikayet

Yönetimi Bilgisi

Odamıza yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve

değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler (örn. Oda’ya yönelik talep ve

şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar)

Görsel ve İşitsel Veri Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar (örn. fotoğraflar,

kamera kayıtları ve ses kayıtları)

 

3.2. Kişisel Verilerin Odamız Tarafından İşlenme Amaçları

 

Odamız, yukarıda belirtilen kapsamda kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
 • Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal

sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
 • Hukuk işlerinin takibi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi

faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Üye ve ziyaretçi ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Üye ve ziyaretçi memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
 • Üye ve ziyaretçi talep ve/veya şikayetlerinin takibi
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi
 • Oda çalışanları için iş akdi ve/veyamevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Oda denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Oda dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Oda faaliyetlerinin Oda prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin

temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • Oda içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Oda içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icrası
 • Oda operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Oda yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini
 • Odanın sunduğu uygulama, faaliyet, ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması

ve/veya artırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Odanın hizmet uygulama ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
 • Ücret yönetimi
 • Hizmet uygulama ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Uygulama ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin

planlanması ve icrası

 • Uygulama ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Uygulama ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 

3.3. Kişisel Verilerin Odamız Tarafından Aktarılması ve Veri Aktarımı Gerçekleştirilen Tarafların

Kategorizasyonu

 

Odamız tarafından kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla Oda yetkililerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Oda Yönetim Kurulu ve Meclisine, Üyelerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara aktarılabilecektir.

 

3.4. Kişisel Verilerin Odamız Tarafından İşlenmesi Usulü

 

Odamız, veri sorumlusu sıfatı ile Kanun’dan doğan yükümlülükleri kapsamında, veri sahiplerinden kişisel verilerini temin etmeden evvel Kanun’un 10. maddesi doğrultusunda veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Odamız tarafından gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme süreci Kanun’da belirtilen ve yukarıda Bölüm 2.2.1 ve 2.2.2.’de detaylandırılan şartları karşılamadığı takdirde ise veri sahiplerinden açık rızaları temin edilmekte ve ilgili süreçler bahsi geçen açık rıza çerçevesinde sürdürülmektedir.

 

Kanun kapsamında açık rıza, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle

açıklanan rıza” olarak tanımlanmış olup bu doğrultuda Odamız veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi

uyarınca aydınlattıktan sonra açık rızalarını temin etmektedir.

 

Kanun kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte,

genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Odamız, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Odamız, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır.

 

Odamız, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile birlikte kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup odamız anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

3.5. Kişisel Veri Güvenliği

 

Odamız, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını,

verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda Odamız tarafından asgari aşağıdaki aksiyonlar alınmaktadır:

 • İşlenen kişisel verilere uygun yazılımsal ve donanımsal güvenlik önlemlerinin alınması,
 • Kanun kapsamında öngörülmüş bulunan denetimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Oda içi eğitimler, politika ve prosedürler ile Oda ve çalışanların Kanun’a uyumunun sağlanması,
 • Oda içi yetkilendirmeler ile bilgiye erişimin gereklilik esasına dayalı bir şekilde sağlanması ve

kayıt altına alınması,

 • Kişisel veri işleme faaliyetlerinin süreç bazında takibinin gerçekleştirilmesi,
 • Tedarikçilerle ilişkilerde kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili

sözleşmesel taahhütlerin alınması.

 

Bölüm 4. Veri Sahiplerinin Kanun’dan Doğan Hakları

4.1. Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri;

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini

isteme,

 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası belli hallerde veri sahibinin veri sorumlusundan zararlarının tazmini dışında bir talepte bulunamayacağını düzenlemiştir. Buna göre,

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme

görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali

çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde ilgili verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

 

 

 

 

4.2. Hakların Kullanılması

 

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için www.torbalito.org.tr adresinde yer alan “Torbalı Ticaret Odası Başvuru Formu”nu kullanabileceklerdir.

Odamız tarafından azami otuz gün içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. Odamız, özellikle başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

 

 

KVKK İlgili Diğer Sayfalarımız