MERKEZLERİ TÜRKİYE DIŞINDA OLAN İŞLETMELER

MERKEZLERİ TÜRKİYE DIŞINDA OLAN İŞLETMELER

MERKEZLERİ TÜRKİYE DIŞINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERİN TÜRKİYE’DEKİ ŞUBELERİNİN TESCİLİ

1-Dilekçe

2-Kuruluş bildirim formu ( 3 nüsha )

3-İmza beyannamesi (Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin şube ünvanı altında noter onaylı imza örnekleri)

4-Var ise yabancı uyruklu müdürün onaylı pasaport sureti ve Türkiye’de ikamet ediyor ise onaylı ikamet teskeresi (Yerleşim yeri Türkiye’de buluan en az 1 müdür atanmalıdır.)

5-Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği ile birer nüsha Türkçe çevirisi,

6-Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve bir nüsha Türkçe çeviri ( Bu belgelerin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

7-Merkezin yetkili organının şube açma kararı. ( Türkiye’deki şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekaletnamenin aslı ve Türkçe çevirisi )

8-Türkiye’deki şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler için düzenlenen vekaletnamenin aslı ve çevirisi

9-Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararının aslı ve Türkçe çevirisi yapılmış bir nüshası,

10-Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin ad ve soyadları ve adresi ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi,

11-Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

12-Oda kayıt beyannamesi (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ, TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ) imza beyannamesi fotokopisi

ÖNEMLİ NOTLAR:

1—Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmenin Türkiye’de birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.

2— Yabancı firmaların Türkiye’ de açılacak ilk şubelerinin ünvanı “Merkez ünvanı + merkezin bulunduğu ülke + İzmir Merkez Şubesi “ şeklinde belirlenmelidir.

3—Merkez şubenin açılışından sonra açılan diğer şube ünvanlarında “Merkez” kelimesine yer verilmeyecektir.

ADRES NAKLİ

1-Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı)

2-Adres değişikliğine dair karar (2 adet noter onaylı)

TEMSİL İLZAM

1-Dilekçe

2-Merkezin yetkili organının veya yetkileri bulunmak kaydıyla şube müdürü/lerinin şube yetkilisi ile ilgili kararı ( aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

3-Şube temsilcisine ait imza beyannamesi (ıslak imzalı noter onaylı)

4-Şube yetkilisi TC uyruklu ise T.C. Kimlik dökümü yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti. (1 adet ) ve vergi numarası dökümü

SERMAYE ARTIRIMI

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Şirket yetkili organının kararı (Aslı tercüme edilmiş noter onaylı 1 adet)

UNVAN, AMAÇ VE KONU DEĞİŞİKLİĞİ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Şirketin yetkili organının unvan değişikliği yönündeki kararı (asıl ve tercüme edilmiş 1 nüsha olarak)

3- Şirketin unvan, amaç ve konu değişikliğinin tescil veya onaylandığına dair yetkili kurumdan alınacak belge (asıl ve tercüme edilmiş iki nüsha olarak)

TASFİYEYE GİRİŞ

1-Dilekçe

2-Merkezin yetkili organının tasfiyeye girişe ilişkin kararı ( aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

3-Tasfiye memurunun tasfiye halinde şube unvanı ile düzenlenen noter onaylı imza beyannamesi

4-Tasfiye memurlarının şubeyi temsil eden kişi veya kişilerin dışından seçilmesi halinde görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge

5-Tasfiye memuruna ait TC kimlik numarası

6-Merkezin yetkili organı tarafından onaylanmış, karar tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şube kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço (Tasfiye Sonu Beyanı ) (2 nüsha)

TASFİYE SONU KAPANIŞ

1-Dilekçe

2-Merkez veya Türkiye şubesi tarafından alınan sona erme kararının noter onaylı örneği ile kararın merkez tarafından alınması halinde Türkçe çevirisi,

3-Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği ve gerekiyorsa Türkçe çevirisi,

4-Son ve kesin bilanço,

5-Alacaklılara birer hafta arayla üç kere çağrının yapıldığını gösteren sicil gazeteleri.

ÖNEMLİ NOTLAR

1—Sona erme sebebi ,Tasfiye işlemlerinin şube dışında başka bir adreste yürütülmesi durumunda bu adres belirtilmelidir.

2—İlk şubeye bağlı olarak açılan şubenin kaydı; faaliyetinin sona ermesi halinde başvuru üzerine, ilk şubenin kaydının silindiğinin müdürlükçe tali şubenin kayıtlı olduğu müdürlüğe bildirilmesi üzerine ise resen silinir.

3—Yurtdışındaki işletmenin veya ilk şubesinin faaliyetinin sona erdiğinin resmi şekilde tespit edilmesi halinde, müdürlükçe tescil başvurusunda bulunmakla yükümlü kişileri, otuz gün içinde tescil başvurusunda bulunmaya veya tescili gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır

YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DE TALİ ŞUBELERİNİN AÇILMASI

Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmenin Türkiye’de birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur. Bu yüzden aynı tescil evraklarının hazırlanması gerekmektedir.

TALİ ŞUBE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Merkez şubesi tarafından alınmış karar (1 adet noter onaylı) ÖRNEK; Eski şekli: Wembley Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi- (Merkezi Yunanistan ) Türkiye İzmir Merkez Şubesi Yenişekli: Wembley Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi- (Merkezi Yunanistan ) Türkiye İzmir-Torbalı Tali Şubesi Eğer; merkez şubesine ait unvan ve amaç konu tadili yapıldıysa bulunla ilgili Ticaret Sicili Gazetesi ve bir dilekçe ile Tali Şubenin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğüne bilgi mahiyetinde bildirilir.

TALİ ŞUBE TEMSİLCİ ATAMASI/DEĞİŞİKLİĞİ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Merkez şubesi tarafından alınmış karar (1 adet noter onaylı)

3-Eğer temsilci değişiyorsa Tali şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (noter onaylı aslı )

4- Eğer temsilci değişiyorsa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve İzmir ili dışında ikamet eden tali şube temsilcisinin ikametgahı (noterden veya muhtardan onaylı), temsilcisi yabancı ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport örneği ***Hazırlanan belgelerde şube temsilcisinin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

TALİ ŞUBE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ, KAPANIŞI

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Merkez şubesi tarafından alınmış karar (1 adet noter onaylı)