İş Makinalarının Tescili

Araç sahipleri araçlarını kanun ve yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadır. (Karayolları Trafik Kanunu madde 19)

İş Makinesinin Tanımı:

Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar :

 1. Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
 2. Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;
  1. Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
  2. Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer

kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

İş Makinesinin Satış ve Devirleri

Tescil Süreleri;

 • Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde,
 • Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devir alanlar 1 ay içinde gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşundan tescil belgesi almak zorundadır.
 • Hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 içinde tescilin silinmesi için,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir. (Fatura ile yapılan satışlar)

İş Makinesi Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları

Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

İlk defa tescili yapılacak araçlar için;

 • Torbalı Ticaret Odası´na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talebeden Dilekçe,
 • Fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz),
 • Yerli imalat ise, fabrika satış faturası veya mümessili firmanın kestiği fatura,
 • İş Makinası Bilgi Formu (Firma tarafından kaşe ve imzalanış olacaktır).
 • Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dökümanlar,
 1. Tescili yapılmış araçlar için;
 • Torbalı Ticaret Odası´na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talebeden dilekçe,
 • Noter satış sözleşmesi asıl,
 • Tescil Belgesi aslı (Noter tarafından iptal edilen tescil belgesi),
 • Fatura.