ŞAHIS ŞİRKETLERİ

ŞAHIS ŞİRKETLERİ

ŞAHIS İŞLETMELERİNİN KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER  

KURULUŞ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)*

2- Mersis üzerinden oluşturulan taahhütname

3- Ticaret ünvanı altında noter huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi (Biri asıl, diğeri fotokopi 2 adet)

4-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan şahsın ikametgah belgesi

5-Oda kayıt beyannamesi (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ), imza beyannamesi fotokopisi,

6-E-Vergi levhası fotokopisi (Elektronik vergi levhası sorgulamasını https://intvd.gib.gov.tr linkinden yapabilirsiniz. )

7- Faaliyet konusu ikrazatçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikrazatçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli)

8- Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1-Yeni adresin belirtildiği adres değişikliğine ilişkin talep dilekçesi (Kaşeli imzalı)

Not: Adres değişikliği kararında açık adres yazılırken cadde, sokak adı, Kapı Numarası, Mahalle, İlçe ve İl adı kararda tam olarak belirtilmelidir.

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ:

1-Soyadı değişikliğine ilişkin dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Yeni soyadına göre şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

UNVAN-İŞTİGAL KONU DEĞİŞİKLİĞİ

1-Yeni unvan ve yeni iştigal konusu değişikliğinin belirtildiği dilekçe (İmzalı kaşeli)

SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ :

1. Dilekçe (imzalı-kaşeli)

2. Acentelik vekaletnamesi (2 adet noter onaylı)

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ :

1. Dilekçe

2. Acentelik fesihnamesi (2 adet noter onaylı)

ŞUBE AÇILIŞI

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) (2012/1 sayılı Genelge gereğince dilekçenin sistem üzerinden doldurulup Memurluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir.)

2-Merkezinin başka bir Sicil Memurluğu’nda kayıtlı olması halinde son bir ay içinde alınmış ve merkeze ilişkin kuruluşundan itibaren sırasıyla Ticaret Sicili Gazeteleri suretleri.

3-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre sicil belgesi(son 1 ay içinde alınmış-asıl)

4- Şube ünvanı altında noter huzurunda düzenlenmiş İmza beyannamesi (Biri asıl, diğeri fotokopi 2 adet)

5-Şube aşılışına ilişkin MERSİS’den oluşturulan taahhütname

5-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan şube yetkilisinin ikametgah belgesi

6-Oda kayıt beyannamesi (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ),

7- Vergi yoklama tutanağı (Birden fazla şube açılması halinde veya yoklama tutanağı ibraz edilemediği hallerde Oda Sicil Müdürlüğünden istihbarat istenecektir.)

ÖNEMLİ NOTLAR

Hazırlanan belgelerde yetkilinin T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.

ŞAHIS İŞLETMESİNİN BAŞKA ŞAHSA DEVRİ

1. Dilekçe

2. Tadil Beyanı (Noterden-Tüm değişikliklere ilişkin)

3.Devir Sözleşmesi (Taraflarca düzenlenir-noterden)

4. İmza ve unvan beyannamesi (Noter onaylı)

5. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan şahsın ikametgah belgesi (T.C. kimlik numarası içermelidir.)

MERKEZ NAKLİ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil Müdürlüğünce onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)

3- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış – aslı)

4- Ticaret ünvanı altında noter huzurunda düzenlenmiş İmza beyannamesi (Biri asıl, diğeri fotokopi 2 adet)

5- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan ortaklara ait ikametgah belgesi

6. Oda kayıt beyannamesi, (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ)

Önemli Not: Hazırlanan belgelerde yetkililerin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

KAPANIŞ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Mal beyanı (Dilekçede belirtilebilir)

3-Kapanış eski tarihli ise Maliyeden kapanışı gösterir belge örneği

4-Şahıs işletmesinin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri

5-Gerçek kişiye ait ticari işletmenin, faaliyetine son verilmesi ya da başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredilmesi halinde on beş gün içerisinde ticaret unvanının silinmesi için ticari işletmenin sahibi tarafından müdürlüğe başvurulur.