ANONİM ŞİRKET

ANONİM ŞİRKET

KURULUŞ:
2- Şirket sözleşmesi, (Noter tastikli biri ıslak imzalı 2 adet anasözleşme Örneği)
3- Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge,
4- Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına yetkilendirilen gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği,
5- Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
6- Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
7- Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
8- Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,
9- Pay sahibinin şirketten olan alacağını, şirketin kuruluşunda sermaye olarak koyması durumunda, alacağın tespiti için Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor
10- Şirket müdürlerine ait şirket unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi,
11- Nakdi sermayenin kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu,
12- Şirket sermayesinin on binde dördünün Halk Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi 80000011 (IBAN no:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu Rekabet Kurumu hesabına)
13- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan kurucu ortaklara ait yerleşim yeri belgesi
14-Tüzel kişi ortak var ise tüzel kişi ortağın temsilci kararı ve o yıl içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi
15- Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)
16- Oda kayıt beyannamesi (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ, TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ), imza beyannamesi fotokopisi
ÖNEMLİ NOTLAR:
1-Limited şirket, bir veya birden fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulabilecektir, ortak sayısı ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK uyarınca da 50’den fazla olamayacaktır.
2-Limited şirketin sahip olması gereken asgari sermaye tutarı, ESKİ TTK’da 5.000 Türk Lirası iken YENİ TTK’da bu tutar 10.000 Türk Lirasına çıkarılmıştır. Bu tutar, Bakanlar Kurulunca on kata kadar artırılabilecektir. Ortakların payları 25,00 TL ve katları olarak dağılmalıdır.
3- Şirket anasözleşmesinde temsile yetkililer ve yetkili süresi belirlenmemiş ise kuruluş anasözleşme tescili yapıldıktan sonra, müdür tayini kararının imza beyannamesi ile birlikte tescili gerekmektedir.
4- Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi.
5- Yabancı ortak hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi
6- Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı
7- Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan kayyuma ait ikametgah belgesi
8- Nama yazılı hisse senedi çıkarabilirler. Hamiline hisse senedi çıkarılamaz.Nama yazılı hisseler sadece ortaklığın varlığını kanıtlamak içindir.
9- Şirket nev’i değişikliği yoluyla kuruluyor ise, nev’i değiştiren şirketin özvarlığına ilişkin bilirkişi raporu ve mahkemece bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
10- Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.
11- Yeni TTK.573/3 göre, Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Aynı zamanda özel mevzut gereği kurulması şartlara bağlı olanlar gerekli izni aldıktan sonra kuruluş işlemlerini gerçekleştirebilirler.
12- Yeni TTK.581/1 göre; a-Hizmet edimleri, b-Kişisel emek, c-Ticari itibar, d-Vadesi gelmemiş alacaklar, sermaye olarak konulamaz.
13- Hazırlanan belgelerde ortakların T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.
14- Gümrük Müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan yetkili müdürlerin (gümrük işlemlerinde) noter tastikli gümrük müşaviri/gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi. 1
5- Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük Müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgesi 16- TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir. 17- Şirket kurucuları arasında belediyeler veya diğer Mahalli İdareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu kararı örneği.
MÜDÜR ATAMASI :
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Şirket müdür ataması ve temsil şekline ilişkin genel kurul kararı (1 adet noter onaylı )
3-Temsil yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanı altında imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)
4- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni imza yetkisi verilen kişiler ortak değil ise ikametgah belgesi
5- Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına yetki verilen gerçek kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri, uyruğu, kimlik numarası; yabancı uyruklu ise vergi numarası ve yerleşim yerinin yer aldığı yetkili organ kararının noter onaylı örneği
6-Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge,
7-Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
8-Şirket müdürü veya temsilcisinin yabancı olması ve Tükiye’de ikamet etmesi halinde ikamet teskeresi
ÖNEMLİ NOTLAR:
1-TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.
2- Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.
3- Hazırlanan belgelerde yetkilinin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.
4- Genel kurul toplantı gününden en az 15 gün önce müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı esas sözleşmeden yazıldığı şekilde veya TTSG’nde yayınlanan ilan ile çağrılır.
TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümler kıyas yolu ile uygulanır. Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususunda 367 nci madde ile 371 inci maddenin yedinci fıkrası kıyasen limited şirketlere de uygulanır. Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler doğrultusunda; Şirketi temsile yetkili yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerinin yetkileri sınırlandırılamayacak, sınırlama ancak merkezin veya şubenin işlerine özgülenebilecek yada müşterek veya münferit temsil esası öngörülebilecektir. Bunun dışında temsil yetkisi ancak aşağıda belirtilen şekilde sınırlandırılabilecektir: 1- Esas sözleşmede yetki devrinin iç yönerge hazırlanarak sınırlandırılabileceği konusunda hüküm bulunmalıdır.Hüküm yok ise öncelikle esas sözleşme tadil edilmelidir. 2-Anonim şirketlerde yönetim kurulu karalı limited şirketlerde temsile yetkili müdürler kurulu kararı ile sınırlı yetki çerçevesini belirleyen tarih ve sayı içeren bir iç yönerge kabul edilerek tescil ve ilan edilir. 3- Şirketlerin yönetim organlarınca (yönetim kurulu/müdürler) hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket yönetim organınca imzalanması zorunludur. 2-) İç yönergede, görevler, tanımlar ve yetki çerçevesi düzenlenecektir. Ancak tanımlanan görevlere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır. 3-) İç yönergeyle belirlenen görevlere atanacak kişiler, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak yönetim organlarınca belirlenecektir.
TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN İÇ YÖNERGE TESCİLİ 1-Dilekçe 2- Sınırsız temsile yetkili müdürler kurulu kararı (Noter onaylı 1 adet) 3-Sınırlı yetki çerçevesini belirleyen tarih ve sayı içeren iç yönerge ***Sınırsız temsil yetkisine sahip olan müdürler, diğer yetkililer ile şubeye özgü işlerde temsil yetkisine sahip olan kişiler için iç yönerge hazırlanmasına gerek yoktur. Şirket veya şubesi adına sınırlı yetki ile işlem tesis etme hususunda görevlendirme olması halinde TTK 367. Maddede öngörülen iç yönerge ile sınırlı görev ve yetkilerin belirlenmesi şarttır. ***İç yönerge, limited şirketlerde müdürler tarafından hazırlanır, hazırlanan iç yönergenin kabulüne ilişkin müdürlerce alınan kararın bir suretinin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. ***Şirketin müdürler kurulunca hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket yönetim organınca imzalanması zorunlu olup ayrıca noter onayı aranmaz.
TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN İÇ YÖNERGENİN TADİLİ 1-Dilekçe 2- Sınırsız temsile yetkili müdürler kurulu kararı (Noter onaylı 1 adet) 3-Değişiklikleri veya ilaveleri yapılmış yeni tarih ve sayı ile düzenlenmiş her sayfası müdürler kurulunca imzalanmış iç yönerge ***Tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik veya ilaveler yapılması halinde yeni tarih ve sayı ile düzenlenmiş iç yönerge tescil ve ilan edilmelidir. ***Şirketin müdürler kurulunca hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket yönetim organınca imzalanması zorunlu olup ayrıca noter onayı aranmaz.
SINIRLI YETKİLİLERİN TESCİLİ 1-Dilekçe 2- Genel kurulu kararı (noter onaylı) 3-Şirket ünvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi ( Noter onaylı asıl) *** Genel kurulu kararı, iç yönerge ile belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad Soyad ve T.C kimlik numaraları iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılarak oluşturulmalıdır.
ŞİRKET YETKİLİSİNİN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ: 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 2-Soyadı değişikliğine ilişkin noter onaylı genel kurul kararı (1 adet) 3-Yeni soyadına göre şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 4-Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ : 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 2-Adres değişikliğine ilişkin genel kurul kararı (Noter onaylı 1 adet) 3-Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler Not: 1-Adres değişikliği kararında açık adres yazılırken cadde, sokak adı, Kapı Numarası, Mahalle, İlçe ve İl adı kararda tam olarak belirtilmelidir. Örnek: Mithatpaşa Caddesi No:200 Kat:3 Daire:1 Göztepe Konak İzmir. İnkilap Mah. 502 Sok. No.26 Kat:2 Daire:5 Şirinyer- Buca İzmir. 2-Belediye tarafından yapılan adres değişikliğinde yukarıdaki evrakların ekine numarataj değişikliği belgesinin aslı eklenirse adres değişikliği harcı tahakkuk ettirilmez.
GENEL KURUL TOPLANTISI 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 2-Genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği) 3-Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Müdürler Kurulu/Müdür tarafından imzalı) 4- Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler Önemli Bilgi: 1—Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik gereği; Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektuplarda; a) Toplantı günü ve saati, b) Toplantı yeri, c) Gündem, ç) Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin/maddelerin eski ve yeni şekilleri, d) Çağrının kimin tarafından yapıldığı, e) İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya çağrılıyor ise, erteleme sebebi ile yapılacak toplantıda yeterli olan toplantı nisabı, f) Olağan toplantı ilanlarında; finansal tabloların, konsolide finansal tabloların, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetleme raporunun ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisinin şirket merkez ve şube adresleri belirtilmek suretiyle anılan adreslerde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu, g) Kanunun 428 inci maddesinde tanımlanan temsilcilerin kimlikleri ve bunlara ulaşılabilecek iletişim bilgileri belirtilir. Yapılacak ilanda, genel kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örneklerine de yer verilmelidir. 2—Müdürler tarafından toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce genel kurul toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi on güne kadar kısaltabilir veyavuzatabilirler. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, gerekiyorsa şirketin internet sitesinde mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler; pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 3—Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Anasözleşme de özel çağrı usulü var olması halinde bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.
DENETÇİ SEÇİMİ 1-Dilekçe 2-Denetçi seçimine ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği, 3-Denetçinin TTK 400. maddesinde geçen bağımlılık hallerinden hiçbirine sahip olmadığına ilişkin beyanı
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ** Genel Kurul toplantı tescilinde istenen belgelere ilaveten aşağıda belgeler düzenlenmelidir. **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektupta yer alan gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin/maddelerin eski ve yeni şekillerinin gündeme eklenmesi zorunludur. 1-Anasözleşmenin değiştirilen maddesinin yeni metni (1 adet) *Ticaret Ünvanı Mersis üzerinden sorgulanacaktır. Ticaret ünvanı tebliğ için tıklayınız.
AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ **Genel Kurul toplantı tescilinde istenen belgelere ilaveten aşağıda belgeler düzenlenmelidir. **Anonim Şirketlerin Genel Kurul phone case shopbrowse around this site Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektupta yer alan gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin/maddelerin eski ve yeni şekillerinin gündeme eklenmesi zorunludur. 1-Anasözleşmenin değiştirilen maddesinin yeni metni (1 adet)
ÖNEMLİ BİLGİ1—-Amaç konuda yer alan üretim ve hizmet sektörlerinin ünvana yansıtılması gerekir. 2—-Sigorta Acenteliği, Emlak Komisyonculuğu, Güvenlik Hizmetleri tek başına yapılabilen işlerden olup yanında başka faaliyet konularında iştigal edilememektedir. 3—-Ticaret şirketleri ve ticari işletmeler hukuki danışmanlık hizmeti veremezler. Danışmanlık yapmak amacıyla kurulan şirketlerin ana sözleşmelerinde, şirket faaliyet alanı ile ilgili maddede ‘ Hukuk Müşavirliği Hariç’ ibaresi bulunması gerekmektedir. 4—-Finansal Danışmanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun yetki verdiği kuruluşlar tarafından yapılmakta olup, yetki belgesi bulunmayanların bu hizmeti vermesi mümkün değildir.
SERMAYE ARTIRIMI **Genel Kurul toplantı tescilinde istenen belgelere ilaveten aşağıda belgeler düzenlenmelidir. **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektupta yer alan gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin/maddelerin eski ve yeni şekillerinin gündeme eklenmesi zorunludur. 1- Anasözleşmenin değiştirilen maddesinin yeni metni (1 adet) 2- Arttırılan nakdi sermayenin kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu, 3-Arttırılan sermayenin %004′ ünün Halk Bankasına yatırıldığına dair makbuz aslı ve fotokopisi (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi 80000011(IBAN no:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu Rekabet Kurumu hesabına) 4- Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu; sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu; denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu, 5-Sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri yoluyla yapılıyorsa, bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı 6-Sermaye artırımı ortağın şirketten olan alacağının sermayeye ilavesi yolu ile yapılıyor ise; (Hangi durum uyuyorsa ona göre rapor temin ediniz.) • Ortağın şirketten olan alacağının yalnızca şirkete nakit olarak verilen borçtan kaynaklanması halinde YMM veya SMMM raporu yada denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (İbraz edilen raporda da bu alacağın nakdi borçlanmadan kaynaklandığının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) • Bunun dışında kalan ortakların alacakları bakımından yapılacak tespit ise 6102 sayılı TTK’nın 343. Maddesi uyarınca Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor 7- Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge, 8-Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı 9-Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
SERMAYE AZALTILMASI **Genel Kurul toplantı tescilinde istenen belgelere ilaveten aşağıda belgeler düzenlenmelidir. **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektupta yer alan gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin/maddelerin eski ve yeni şekillerinin gündeme eklenmesi zorunludur. 1-Sermaye azaltılmasına ilişkin müdürler tarafından hazırlanmış rapor. (Sebepleri, amacı ve ne şekilde yapılacağı gösterilmelidir.) 2-Şirketin aktiflerinin sermaye azaltılmasına rağmen alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda olduğunu gösterir YMMM veya SMM raporu, faaliyet belgesi, denetime tabii şirketlerde denetçi raporu 3-Alacaklılara yedişer gün arayla üç defa yapılan çağrıya ilişkin sicil gazetesi örnekleri 4-Alacakların ödendiğine veya teminat altına alındığını gösteren belge 5-Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
ÖNEMLİ NOTLAR: 1-Sermaye azaltılmasına ilişkin genel kurul kararında şirket müdürlerinin raporunun onaylandığı ve sermaye azaltılmasının ne şekilde yapılacağı gösterilir. 2- Sermaye paylarının itibari değeri ve her ortağa ait olan pay adedi açıkça belirtilmelidir.
EŞ ZAMANLI SERMAYE AZALTMA VE ARTIRMA ***Sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak sermaye artırımının gerçekleştirilmesi halinde sermaye artırımına ilişkin belgelere aşağıdaki belgeler eklenir. **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektupta yer alan gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin/maddelerin eski ve yeni şekillerinin gündeme eklenmesi zorunludur. **Genel Kurul toplantı tescilinde istenen belgelere ilaveten aşağıda belgeler düzenlenmelidir. 1—-Sermaye azatlımı esnasında azaltılan miktarın yerine geçmek üzere sermaye arttırılırsa bu miktarın ödendiğine dair banka mektubu 2—-Azaltılma ve artırımın eş zamanlı yapıldığına ilişkin genel kurul kararı (Noter Onaylı) Anasözleşmenin sermayeye dair maddesinin yeni metninde sermayenin azaltıldığı ve azaltılan sermaye miktarı ile eş zamanlı olarak sermayenin artırıldığı artırılan sermaye miktarı ve ne şekilde karşılandığı açıkça belirtilir.
ŞİRKET SÜRESİNİN UZATILMASI *Genel Kurul toplantı tescilinde istenen belgelere ilaveten aşağıda belgeler düzenlenmelidir. **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektupta yer alan gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin/maddelerin eski ve yeni şekillerinin gündeme eklenmesi zorunludur. 1-Genel kurul onayından geçen anasözleşmenin ilgili maddesinin yeni metni (2 adet) NOT: Şirketlerin ana sözleşmelerinde süre maddesinde yer alan süre bittiği taktirde, şirket faaliyetine devam edecek ise yukarıdaki maddelere ek olarak şirketin faaliyetine devam ettiğine dair mahkeme kararı (aslı veya Mahkemeden aslı gibidir ya da noter onaylı) ya da Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Mali Müşavir raporu gerekmektedir.
HİSSE DEVRİ: 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 2-Hisse devrine ilişkin genel kurul(Noter onaylı – 1 adet) 3-Hisse devir sözleşmesi (Noter onaylı – 1 adet ) 4-Pay geçişinin işlendiği pay defterinin ilgili sayfasının örneği 5-Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluşuyorsa müdür atamasına ilişkin evraklar ilave edilecektir. 6-Vefat nedeni ile hisse dağılımında değişiklik oluyor ise veraset ilamı aslı ve bu karara dayanılarak yapılan hisse dağılımını gösterir genel kurul kararı (Noter onaylı örneği) 7- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni giren ortaklara ait ikametgah belgesi 8-Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi. 9-Yabancı ortak varsa; hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi 10-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı 11-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan kayyuma ait ikametgah belgesi. 12-Hazırlanan belgelerde yeni ortakların T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir. 13- Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
ORTAK SAYISININ BİRE DÜŞMESİ (TTK.574. maddesine göre) TTK.574.maddesine göre ortak sayısı bire düşerse, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler en son güne kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler. Tek ortaklı kurulduğu zamanda aynı yükümlülük devam eder. Tescil İçin Gerekli Belgeler; 1-Dilekçe 2-Şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğunu, tek ortağın ad soyad veya ünvanını yerleşim yerini ve vatandaşlığını gösterir genel kurul kararı (1 adet noter onaylı karar) 3- Hissedevri ile ilgili diğer belgeler. 4- Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ: 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 2-Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı 2 adet)
SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ : 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 2-Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı 2 adet)
ŞUBE AÇILIŞI: 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 2- Şirket merkezinin başka bir Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı olması halinde şirket ortaklarını, yetkililerini ve sermayesini gösteren Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylı bir belge ( son bir ay içinde alınmış ) ve merkeze ilişkin kuruluşundan itibaren sırasıyla Ticaret Sicili Gazeteleri suretleri. 3-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış-aslı) 4-Şube açılışına dair genel kurul kararı (1 adet noter onaylı ) 5- Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler 6-Şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (noter onaylı aslı) 7-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan şube yetkililerinin ikametgah belgesi 8-Oda kayıt beyannamesi (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ, TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ) imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi
ÖNEMLİ NOTLAR: Hazırlanan belgelerde yetkililerin T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir. **** Kararda; · Şubenin ünvanı ÖRNEK; Merkez Ünvanı: Dizayn Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi Şube Ünvanı: Dizayn Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi-İzmir Şubesi · Şubenin açık adresi · Şubeye ayrılan sermaye (sermaye miktarı belirtilmeli veya merkezden karşılanabilir ancak ayrılan sermaye merkez sermayesini geçememeli ) · Şubenin temsilcileri açıkça belirtilmeli (şirket müdürü şube müdürü olabilir fakat kararda açıkça şube müdürü belirtilmelidir.)
ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMASI, ADRES, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ, KAPANIŞI 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 2-Genel kurul kararı (1 adet noter onaylı) 3-Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Müdürler Kurulu/Müdür tarafından imzalı) 4-Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
MERKEZ NAKLİ: (GELEN) 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)(2012/1 sayılı Genelge gereğince dilekçenin sistem üzerinden doldurulup Memurluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir.) 2-Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre) 3- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre sicil belgesi aslı (Belge MERSİS sisteminden oluşturulmalı ve güncel ortakları ile temsilcilerine ilişkin bilgileri içermelidir.) 4- Merkez nakline ilişkin genel kurul kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği-1 adet) Kararda; tadil olunan maddenin yeni şekli belirtilmeli 5- Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler 6-Şirket yetkililerine ait yeni adres ve şirket ünvanı altında imza beyannamesi (Noter onaylı aslı) 7-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan ortaklara ait ikametgah belgesi 8-Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli) 9- Oda kayıt beyannamesi (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ, TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ) imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi Önemli Not: Hazırlanan belgelerde yetkililerin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.
MERKEZ NAKLİ (GİDEN) 1- Genel Kurul toplantısına iliklin belgeler
TASFİYEYE GİRİŞ 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 2-Tasfiyeye giriş ve tasfiye memuru atanmasına dair genel kurul kararı/Asliye Ticaret Mahkemesinin tasfiyeye dair kararı (1 adet noter onaylı ) 3-Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi (1 adet noter onaylı- asıl) 4-Tasfiye memuru/memurları ortaklar dışından ise kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ve görevi kabul ettiğine ilişkin yazılı beyan 5- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan tasfiye memurunun (şirket ortakları dışından ise) ikametgah belgesi 6- Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler 7- Şirketin ulaşamadığı alacaklısı varsa, tasfiyeye giren şirketin en yakın Ziraat bankasında açılmış hesabının IBAN numarası ile şirketin ulaşamadığı Alacaklılarına ilişkin listenin bulunduğu Tasfiye Memuru Beyanı Tasfiyeye Giren Şirketlerde Ulaşılamayan Alacaklılara ilişkin Tasfiye Memuru Beyanı
ÖNEMLİ NOTLAR 1-Tasfiye Memuru ortaklar dışından ise ve hazırlanan belgelerde T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir. (Tasfiye Memurunun Türkiye’de ikamet etme zorunluluğu vardır.) 2-Tasfiyeye Mahkeme kararı ile giriliyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 2 adet) getirilmesi gerekmektedir. 3-Şube kaydı olması halinde şubelerin kapanışı için gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. 4-Tasfiye memuru/memurlarının kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen tasfiye memuru/memurları için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış bel
TASFİYEDEN DÖNÜŞ 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 2-Şirketin malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor. 3-Tasfiyeden dönüldüğüne ve şirketin ne şekilde temsil edileceğine dair genel kurul kararı (Noter onaylı 1 adet) 4- Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler Şirket temsilcisinin değişmesi halinde müdür atamasına ilişkin belgeler eklenir.
TASFİYE SONU KAPANIŞ : 1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 2-Tasfiyenin sona erdiğine dair genel kurul kararı (Noter onaylı 1 adet) 3- Tasfiyeye giriş ve alacaklılara çağrı yapıldığına dair 1., 2. ve 3. ilan gazeteleri 4- Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 2 adet – ekine ortakların nüfus fotokopileri eklenecek) 5- Şirketin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekler 6-Genel kurulca onaylanmış son ve kesin bilanço 7- Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler
 ÖNEMLİ NOTLAR 1-Tasfiye bilançosunu ve tasfiye sonuna ait genel kurul kararı T.T.K’nın 643. Maddesinin atfı ile 543. Maddesi gereğince alacaklıları üçüncü davetten itibaren bir yıl sonra toplanabilir. 2-Şirketin şubeleri var ise öncelikle şubeleri kapatılmalıdır.