KOSGEB-Dünya Bankası Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi

KOSGEB-Dünya Bankası Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi

Sayın üyemiz;

Dünya Bankası, COVID-19 döneminde küçük işletmelerin kapanmasının önlenmesi ve istihdamın korunması amacıyla KOSGEB kanalıyla Türkiye’deki Mikro ve Küçük İşletmeler için 300 milyon dolarlık finansman ile Hızlı Destek Projesi uygulayacak.

•Amaç:
Hızlı Destek Projesi ile Covid-19 salgınının mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ’ler) üzerindeki yıpratıcı etkileri dikkate alınarak tasarlanan bu proje ile, öncelikli sektörlerdeki MKİ’lere hızlı ve kolay erişimli işletme sermayesi desteği verilerek faaliyetlerini ve istihdam seviyelerini sürdürmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Türkiye’nin ekonomi ve sanayi politikalarının temeli, katma değerli ve yüksek teknolojili imalat sanayi sektörlerinin liderlik edeceği ekonomik büyüme modeline dayalıdır. Bu genel strateji, imalat sektörünün en az hasarla krizin üstesinden gelmesiyle ilgili tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. Diğer taraftan; imalat sektöründe duran veya yavaşlayan üretim faaliyetlerinin salgın sonrasında eski durumuna döndürülmesi hizmet ve ticaret sektörlerinde olduğundan daha zor ve maliyetli olacaktır. İmalat sektörünün değer zincirindeki kritik pozisyonu da dikkate alınarak, imalat sektörü ile bunun tamamlayıcısı olan bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörleri sınırlı proje bütçesinin verimli kullanılabilmesi için bu programın hedef kitlesi olarak belirlenmiştir.

•Yöntem:
Asgari prosedürle, süratli ve güvenli bir yöntemle destek verilmesi gerektiğinden, diğer KOSGEB destek programlarından farklı ve yeni bir destek programı uygulanacaktır. Uygunluk kriterlerini karşılayan MKİ’ler, KOSGEB’’in web tabanlı destek uygulama arayüzü olan KBS (E-devlet sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS – ESBİS ve diğer bazı veritabanlarıyla bağlantılı olan KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilecektir.
Diğer KOSGEB destek programından farklı olarak bu yeni programda kurul veya komite değerlendirme prosedürü olmayacaktır. Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşıladığı belirlenen KOBİ’ler için başvuruyu takiben ödeme işlemleri başlatılacaktır. Ödemeler 3 aylık dönemde 3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu ve istihdamını belirli bir seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir.
Destek programı iki bileşenden oluşacaktır:
Birinci bileşende; imalat sektöründeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir.
İkinci bileşende; 2017 ve sonrasında kurulan ve imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren genç inovatif MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir.

•Uygunluk kriterleri:
Aşağıdaki MKİ’ler destek için uygun sayılacaktır.

•Ölçek kriteri:
Mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ’ler) başvurabilecektir.

•Sektör kriteri:
Aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren MKİ’ler ilgili bileşene başvurabilecektir.

•İmalat sektörü (NACE Rev 2 – Kısım C),
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü (NACE Rev 2 – Bölüm 62),
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 – Bölüm 72)

•Faal olma kriteri:
Covid-19’den önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ’ler başvurabilecektir (Önceki yılda asgari belirli seviyede
gelir elde edilmiş olması, aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır.)

•“Pandemiden etkilenme” kriteri:
2020’de 2019’a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğranması, pandemiden etkilenildiğinin kanıtı olarak kabul edilecektir.
Yenilikçi genç işletmeler için son iki mali ön koşul uygulanmayacaktır.

Aşağıdaki belirtilen işletmeler başvuruda bulunamayacaktır:
•Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.
•Üç kamu bankasının Covid-19 pandemisi kapsamında ilan edilen “İşe Devam Kredisi”nden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.
•KOSGEB Girişimci Kredi Faiz Desteğinden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

Destek türü ve miktarı:
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından uygulanan 300 milyon ABD$ tutarındaki Türkiye’deki Mikro ve Küçük İşletmeler için Hızlı Destek Projesi Destek türü, “faizsiz geri ödemeli destek” olacaktır.
Ödeme onayı, işletmenin 2020 yılı baz ayındaki 4A çalışan sayısını ödemeye esas ay itibariyle muhafaza etmesi şartıyla verilir (baz ay destek mevzuatında belirtilir). Bu şartın sağlanmadığı aylar için destek ödemesi yapılmaz.

Ölçeğe göre geri ödemeli destek tutarları:
•Mikro işletmeler: 10.000 x 3 = 30.000 TL*
•Küçük işletmeler: 25.000 x 3= 75.000 TL*

Bu tutarlar üst limitleri göstermektedir. Ödeme tutarı, ödeme ayındaki personel sayısına göre değişebilecektir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.