Destek Yönetim Sistemi (DYS) Hakkında

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Hakkında

Sayın üyemiz;

Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiştir.

Geçiş sürecinde firmaların mağdur olmamasını teminen mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen mevzuatın yürürlüğe girmesi ile vergi, resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin fiziksel ortamda da devam ettirilmesi uygulamasının 01/09/2020 tarihine kadar uzatıldığının daha önce bildirilmiştir. Ancak bu süre ile ilgili uzatıma gidilmiştir. Buna göre;

  1. Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin ilgili hükmü uyarınca, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılması,
  2. Ticaret Bakanlığının 31.03.2020 tarihli onayı ile 31.12.2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi, resim, harç istinası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 30/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da devam ettirilmesi,
  3. 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği’nin ilgili hükmü uyarınca, 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 30/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da devam ettirilmesi,

hususlarının kararlaştırıldığı belirtilmiştir.